Back

1. Úvodné ustanovania

Prístupom do týchto kurzov vyjadrujete súhlas, že budete viazaní týmito podmienkami používania, všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a že súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto podmienok, máte zakázaný prístup na túto webovú stránku. Materiály obsiahnuté v kurzoch sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

2. Licencia

  1. Povolenie sa poskytuje na dočasné stiahnutie jednej kópie akýchkoľvek materiálov na stiahnutie na webových stránkach kurzov iba na osobné, nekomerčné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  2. upravovať alebo kopírovať materiály;
  3. použiť materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné);
  4.  pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach školy;
  5.  odstrániť z materiálov všetky autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy; alebo
  6. preniesť materiály na inú osobu alebo zverejniť materiály na akomkoľvek inom serveri.
  7. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, alebo ju môže kedykoľvek ukončiť naša spoločnosť. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte a to v elektronickom aj tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

Materiály na webových stránkach kurzov sú poskytované „tak ako sú“. Spoločnosť LIFE is YOU, s.r.o. neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a vyvracia všetky ďalšie záruky, okrem iného vrátane implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Ďalej spoločnosť nezaručuje ani neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webovej stránke alebo s nimi inak spojených alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

Spoločnosť LIFE is YOU, s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne škody (vrátane (ale nielen) škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia práce), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na webových stránkach kurzov, aj keď spoločnosť alebo splnomocnený zástupca spoločnosti bol o možnosti poškodenia informovaný ústne alebo písomne. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Revízie a omyly

Materiály uvedené na webových stránkach môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Naša spoločnosť nezaručuje, že niektorý z materiálov na jej webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. Spoločnosť LIFE is YOU, s.r.o. môže kedykoľvek meniť materiály uvedené na jej webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť sa taktiež nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Spoločnosť nekontrolovala všetky stránky prepojené s jej webovou stránkou a nie je zodpovedná za obsah žiadnej z týchto prepojených stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že ho spoločnosť schváli. Používanie akýchkoľvek takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Podmienky používania stránky

Spoločnosť môže tieto podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Právne predpisy

Akýkoľvek nárok súvisiaci s webovou stránkou sa bude riadiť zákonmi domácej jurisdikcie bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.

9. Predplatné

Zakúpením predplatného získavate individuálnu licenciu na prezeranie materiálov v kurzoch po dobu na akú bolo predplatné zaplatené. Po uplynutí predplatenej doby dostanete email s informáciou o automatickej platbe, kde získate prístup na ďalšie obdobie. Predplatné je možné kedykoľvek zrušiť. Zrušením predplatného vám licencia končí k dňu, dokedy je vaše aktuálne predplatné aktívne a za toto obdobie sa zriekate akejkoľvek finančnej kompenzácie.

10. Kúpa individuálneho kurzu

Zakúpením kurzu získavate individuálnu licenciu na prezeranie materiálov v danom kurze na neobmedzený čas. Prezretím viac ako 5% z videí a/alebo materiálov z kurzu sa zriekate akejkoľvek finančnej kompenzácie za zrušenie licencie zo strany kopujúceho pre akýkoľvek dôvod.